• تم فتح طلبات الإشراف على الموقع لمن يهمه الأمر يقوم بتقديم طلب هنا بقسم الدعم الفني شكرا
  • إستضافة شاركي المغرب موقع الرفع
  • Find backlink opportunities with Alexa’s Competitor Backlink Checker Perform a backlink check on your competitors and find backlinks that could be valuable for your own site. START YOUR FREE TRIAL https://www.alexa.com/plans
panda

سكربت WHMCS v7.8.1 NULLED v7.8.1

WHMCS v7.8.1 NULLED


La nuova versione di WHMCS 7.8.1 è una soluzione completa per le società di hosting.

Spento. sito web: https://www.whmcs.com/
Cosa c'è di nuovo?
4444444444444444444444444.PNG


Diversi metodi di pagamento
Memorizza diversi metodi di pagamento con carta di credito e conto bancario per ciascun client

Strumento
di sincronizzazione del server Un nuovo modo per sincronizzare i server e ridurre l'uso di account inattivi

Autenticazione a due fattori gratuita
Ora token basati sul tempo disponibile gratuitamente in WHMCS 7.8

Generatore di password della zona client
Incoraggia l'uso di password più sicure e sicure

Nascondi e rimuovi componenti aggiuntivi del prodotto
Rimuovere i componenti aggiuntivi dalle vendite e rimuoverli dall'uso

Impostazione automatica del server
Accelerazione del processo di aggiunta di nuovi server

Taglio degli allegati nei ticket
Rimuovere i vecchi allegati per ridurre l'utilizzo del disco e ridurre la responsabilità

Controllo di credito migliorato Tenere
traccia di chi emette prestiti, nonché processo di verifica semplificato
-----------------------------
:pasword

www.oldmbark.com

Licenza:

كود:
Licenza: b6ffb6699450271d58b12a01c1e6c5a2
===============
====​
الكاتب
panda
التنزيلات
50
المشاهدات
119
الإصدار الأول
آخر تحديث
تقييم
0.00 نجوم 0 تقييمات
أعلى